fbpx
AktualitetEkonomi

Jo vetëm që po ikin, por shqiptaret po braktisin edhe shtetësinë, publikohen shifrat alarmante

Për një pa saportë europiane rreth 3724 shqiptarë h oqën dorë nga shtetësia e vendit të tyre në 7 vitet e fundit. Shifrat vl erësohen al armante edhe në pe riudhën 2008-2013 kur u shë nuan 3808 lë nie sht etësie.

Ar syeja është the melore: ku shtet më të mira të je tesës në Europë. “Ky numër do të vijë në rr itje. Sepse njerëzit që shkojnë, q oftë me az il ek onomik, qoftë me pu nësim, ata si gurisht do të kërkojnë am bientimin an dej”,

thotë Ines Nurja Heba, pedagoge në “New York Un iversity” në Tiranë. “Kemi që në vitet ’90 që pr esim in tegrim në Ba shkimin Europian”.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button