fbpx
AktualitetLajme

Ngj arja e fundit në Velipojë, pu shuesit nga Kosova dalin në pr otestë: Nd ihemi të pa si gurtë

Mu ngesa e k ujdesit shë ndetësor, mj ekëve dhe e vr ojtuesve në pl azhe ka nxj errë në pr otestë dhj etra pu shues nga Kosova. Pr otesta ka ar dhur 24 orë pasi në pl azhin e Velipojës ndë rroi je të një 44-vjeçar si pasojë e një in fa rkti.

Pu shuesit u an kuan se ur gjenca është vo nuar mbi një orë, duke mos mu ndur të shp ëtojë 44- vjeçarin. “Më së pari i shpr ehim ngu shëllimet familjes që ka hu mbur të da shurin e tyre. Për ata jemi këtu për të dh ënë një me sazh. Sa herë vijmë këtu kemi hu mbje të njerëzve. Pu shteti e ka këtë de tyrë. Po bëjmë ap el, më tepër ne po e mb ajmë shtetin se ata ne. Mos na bëni më të na shk ojnë njerëzit. Ne më këtu nuk vi jmë nëse nuk ma rrin ma sa”, tha një nga pr otestuesit.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button