LajmePolitika

Re agon as hpër Monika Kryemadhi pas shk arkimit të Ilir Metës: “Do ju nxi ej je tën, do vijë koha”

Pasi Ku vendi vo toi me 104 vo ta p ro shk arkimit të Pr esidentit Ilir Meta, një re agim ka ar dhur nga ra dhët e Lë vizjes So cialiste për In tegrim.
Monika Kryemadhi me anë të një po stimi në rrj etet so ciale e ka ko nsideruar il egjitim shk arkimin e Metës duke thënë se Pa rlamenti është mo nist. Sipas Kryemadhit, kjo nismë është ndë rmarrë për të shm angur vë mendjen nga tj etërsimi i vu llnetit të qytetarëve në zgj edhjet e 25 pr illit.

“Parlamenti m onist dhe ile gjitim ka vetem nje qe llim te heqi ve mendjen nga mas akra zgj edhore e 25 pr illit dhe per kete eshte i ga tshem te pe rdori çdo da llkauk per tu bere no ter i cmen durise se Edi Rames. Ban ditet qe vo dhen dhe shka terruan zgje dhjet sot be jne mo ral. Ato kane vetem nje shq etesim sesi te shm angin ve mendje nga tj etersimi i vu llnetit te qytetareve me 25 p rill. Por mos ha rroni se do vijë dita kur do ju nx ij jetën’- tha Kryemadhi.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button