KosovaLajme

Kerkohet qe Kosova te mos thirret Republike e Kosoves por R epublika e Dardanise , ja nga kush !

I ftoj intelektualët, gazetarët, mediat, p olitikanët,st udentët, gjithë pub likun si dhe Aka demitë e Shk encave të Shqipërisë e të Kosovës që tashmë ta përdorin emërtesën Dardani për Kosovën ashtu si u kërkon insti tucioneve të Kosovës edhe Ak ademia Shqiptaro-Amerikane e Shken cave dhe e Arteve e Nju-Jorkut në Amerikë, që Kosovës t’i h iqet emërtesa me or igjinë pr ej a rdhacakëve sllavë dhe t’i ri kthehet emri Dardani.

Ky veprim të kryhet inst itucionalisht, me vendi mm arrje pa rlamentare apo me R eferendum.
Duhet që trojeve iliro-dardano-shqiptare t’i kth ehet emri i madh dhe i la vdishëm mijëravjeçar Dardani.

Ne do ta quajmë veten dhe trojet tona, atdheun tonë ashtu si duhet, ashtu si jemi dhe ashtu si kanë qenë paraardhësit tanë, si shqiptarë , si ilir e si dar danë dhe si Shqipëri, si Iliri e Dardani dhe jo ashtu si na i kanë ndryshuar emrat e vëndeve, maleve, lumejve, fshatrave e qyteteve ashtu si kanë da shur të tjerët, pu shtuesit, ko lonizatorët dhe barbarët sllavë me qëllim që t’i asimilonin dhe zhdu knin shqiptarët nga trojet e tyre iliro-dardane.

Jo vetëm kaq por duhet që edhe emrat e rrugëve, të l okaleve e hoteleve dhe të emi sioneve e të pro pagandave mediatiko-televizive si dhe prindërit, veçanërisht në Shqipëri t’u vënë emra shqi ptarë dhe jo emra as “mo dernistë” europianë, por sidomos du hen fshirë e h equr emrat dhe emërtesat me or igjinë sllave e helenike, sepse grekët dhe serbët kanë qenë dhe mbeten a rmiqt më të mëdhej të Iliro-Dardanisë dhe të shqi ptarëve me str atëgjinë e tyre për ta asgjësuar e asi miluar r acën shqiptare.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button