fbpx
KurioziteteLajme

Sot mblidhet Kuvendi/ Rendi i ditës, çështja kryesore ratifikimi i traktatit të ekstradimit me SHBA

Sot mblidhet Kuvendi/ Rendi i ditës, çështja kryesore ratifikimi i traktatit të ekstradimit me SHBA

Parlament/ Leka Bungo zgjidhet kryetar i Këshillit Drejtues të RTSH-së. Ligjet që u miratuan sot
Ditën e sotme mblidhet Kuvendi në orën 10:00 ku do të diskutohen disa çështje. Mes tyre janë projektligji “Për ratifikimin e traktatit të ekstradimit ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikes” dhe projektligji “Per ratifikimin e marrëveshjes, ndermjet Keshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërise dhe qeverisë se Republikes Federale te Gjermanise, per bashkepunim financiar 2018, per projektin “Prograrni per menaxhim te qendrueshem dhe miqesor me klimen ne sektorin e mbetjeve (DKTI)”;

Rendi i dites i seances plenare:

1. Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 07.05.2021.

2. Njoftime.

3. Raport i veprimtarise se Autoritetit te Konkurrences per vitit 2020.

4. Raport i veprimtarise vjetore te Agjencise se Sigurimit te Depozitave per vitin 2020.

5. Projektligj “Per nje ndryshim ne ligjin nr. 48/2014, “Per pagesat e vonuara ne detyrimet kontraktore dhe tregtare”.

6. Projektligj “Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 10.304, date 15.07.2010 “Per sektorin minerar ne Republiken e Shqiperise” te ndryshuar””.

7. Projektligj “Per aderimin e Republikes se Shqiperise ne protokollin e vitit 1988 ne lidhje me konventen nderkombetare per sigurine e jetes ne det, 1974”.

8. Projektligj “Per ratifikimin e traktatit te ekstradimit ndermjet qeverise se Republikes se Shqiperise dhe qeverise se Shteteve te Bashkuara te Amerikes”.

9. Projektligj “Per ratifikimin e marreveshjes, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe qeverise se Republikes Federale te Gjermanise, per bashkepunim financiar 2018, per projektin “Prograrni per menaxhim te qendrueshem dhe miqesor me klimen ne sektorin e mbetjeve (DKTI)”.

10. Projektligj “Per ratifikimin e marreveshjes, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe qeverise se Republikes Federale te Gjermanise, per bashkepunim financiar 2019, per projektin “Rehabilitimi i hidrocentralit te Fierzes (DKTI)”.

11. Projektligj “Per ratifikimin e marreveshjes, ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe qeverise se Republikes Federale te Gjermanise, per bashkepunim financiar 2018, per projektin “Programi i investimeve per zhvillim te integruar rajonal”.

12. Projektvendim “Per shqyrtimin me procedure te pershpejtuar te projektligjit “Per nJe ndryshim ne ligjin nr. 10.081 , date 23.02.2009 “Per licencat, autorizimet dhe lejet ne Republiken e Shqiperise” te ndryshuar’”‘.

13. Diskutime per <;eshtje jashte rendit te dites (60’). III. Ngarkohet Sekretari i Pergjithshem per marrjen e masave mbrojtese te nevojshme per parandalimin e perhapjes se infeksionit te shkaktuar nga COVID-19 ne seance plenare. g.kosovari

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button