fbpx
AktualitetKurioziteteLajme

Kush është Gjon Muharremaj, 22 vjeçari shqiptar që po e përfaqëson Zvicrën në Eurovision

Kush është Gjon Muharremaj, 22 vjeçari shqiptar që po e pë rfaqëson Zvicrën në Eu rovision
Gjon Muharremaj është emri i djaloshit 22 vjeçar që po e pë rfaqëson Zvicrën në Eu rovision këtë vit.
Ai është me pr ejardhje shqiptare, me pr indër nga Kosova dhe Shqipëria, por që është rr itur në Zvicër.
Emri i tij ar tistik “Gj on’s te ars” (Lo tët e Gjonit) është një pë rvojë nga fëmijëria e tij, ku si nëntë vjeçar, ai e emo cionoi gjyshin e tij dhe e bëri të qa jë nga em ocionet, me një p erformancë me këngën e Elvis Presley ‘Ca n’t he lp fa lling in lo ve’.
Ai ta shmë është në gj ysmëfinale me k ëngën e tij.
Për herë të parë në njëmbëdhjetë vjet, Zvicra po p araqet përsëri një titull francez. Pë rkthyer, titulli do të thotë “I gjithë un iversi”. Bëhet fjalë për mb ajtjen e shp resës së da shurisë pa va rësisht ka osit në botë. L otët e Gjonit do të shf aqen vetëm në gjy smëfinalen e dytë të enjten.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button