fbpx
Shqiperia

Sh okon diva greke, jam shqiptare, babai u rrente pr iftërinjtë grekë

E kush nuk është dashuruar me Penelopën e bukur greke. Me atë fytyrë të gdhendur mesdhetare që për besnikërinë ndaj d ashurisë së saj thurte e çthurte pëlhura për 20 vj et me rradhë. Sepse e tillë është d ashuria.

Ajo i mbijetoi viteve me fo rcën e saj. Dhe nëse letërsia greke na ka sjellë imazhe femrash si Helena që shk aktoi një l uftë për d ashurinë, hi storia e Penelopës na ka ma gjepsur me be snikërinë e saj. E int erpretuar prej një prej artisteve më të njohura greke, një le gjende me emrin Irene Papas ky rol është gdhendur në h istorinë e botës.

Kjo figurë e bukur femërore, e fortë, me ato sytë e thellë që tregojnë v uajtje dhe bukuri njerëzore është gdhendur thellë në m emorien e çdo njeriu që njohu moralin e jetës nëpërmjet kinemasë. Që njohu ma dhështinë dhe p astërtinë e një da shurie në një film ep okal siç është Odiseu.

Dhe një rol i int erpretuar me ma dhështi mbetet në jetë të j etëve dhe kthehet në mit. E tillë është dhe Irene Papas.

De klaratat e saj të fundit, të kësaj diveje të madhe dhe të pa përsëritshme të kinemasë që me k arrierën e saj u kthye në një le gjendë bo tërore me të vërtet të bëjnë përsht ypje. “Nuk mund të la rgohem nga kjo botë e të mos them të vërtetën se unë jam shqiptare”, ka de klaruar diva e kinemasë.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button