fbpx
KurioziteteLajme

Po Bëhet Nami Në Rrjet, Askush Nuk E Di Se Si Quhet Ky Frut?

Dardha e eg ër (mu shmolla), ja vetitë e mrekullueshme k urative-Dardha e eg ër (M espilus ge rmanica) ose mu shmolla është shumë e sh ëndetshme.

Prej saj mund të pë rgatisni ma rmelatë dhe çaj, e njohësit. e mjekësisë popullore thonë se përmirëson shikimin, fo rcon më lçinë dhe ve shkat, përmirëson pa sqyrën e gja kut si dhe largon dh imbjet nga shp ina dhe gj unjët.

Sugje rohet edhe k undër ma rramendjeve, di arresë, in feksioneve të gojës e madje edhe ku ndër im potencës. Mund të pë rdoret edhe ku ndër gja kderdhjes nga mi shi i dhë mbëve.

Po ashtu, nxit punën e gjëndrave të pë shtymës dhe lu kthit, pra ndaj edhe ju su gjerohet pe rsonave të mo shuar.Mu shmolla përmban pë rbërës shërues si taninë, vitamina C, pektinë, ac ide të mollës dhe li monit.

Edhe fa rat e saj janë shumë të shëndetshme, i vendoni në ujë dhe ky ujë më pas mund të përdoret për shë rimin e pla gëve.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button